top of page

ועדת ייעוץ

המועצה המייעצת ממונה על ידי הדירקטוריון והיא נועדה לשמש כגוף מייעץ. הוא נענה לבקשות מהדירקטוריון אך גם תורם את הרעיונות והחזונות שלו. אחרון חביב, עליו להצביע גם על אתגרים צפויים בשלב מוקדם. לוועדה המייעצת עצמה אין סמכות קבלת החלטות בקהילה כי היא אינה נבחרת באופן דמוקרטי.

bottom of page