top of page

הלוח

הדירקטוריון מכוון את גורל הקהילה בין ישיבות האסיפה הכללית, שבאמצעותם הוא גם נבחר. היא מורכבת מיו"ר ושני חברים נוספים, שאחד מהם מנהל את הקופה. ההנהלה מקבלת את כל ההחלטות הנדרשות יחד עם רב הקהילה על סמך התקנון והחלטות האסיפה הכללית.

bottom of page